Memo/Linux/Heartbeat

http://dexlab.net/pukiwiki/index.php?Memo/Linux/Heartbeat
 

Heartbeat

後継のMemo/Linux/Pacemakerがリリースされている。カテゴリ: オープンソースカンファレンス - Linux-HA Japan - SourceForge.JP


概要

 • オープンソースの高可用性(high availability: HA)を実現するためのミドルウェア

インストール

 • ダウンロード - Linux-HA Japan - SourceForge.JP RedHat?用RPMパッケージ
 • 32bit
  1. 32bit
  2. wget "http://sourceforge.jp/frs/redir.php?m=iij&f=%2Flinux-ha%2F45714%2Fheartbeat-2.1.4-1.rhel5.i386.RPMS.tar.gz"
  3. tar xvfz heartbeat-2.1.4-1.rhel5.i386.RPMS.tar.gz
  4. cd heartbeat-2.1.4-1.rhel5.i386.RPMS
  5.  
  6. yum install PyXML lm_sensors
  7. rpm -ivh heartbeat-2.1.4-1.i386.rpm pils-2.1.4-1.i386.rpm stonith-2.1.4-1.i386.rpm
 • 64bit
  1. 64bit
  2. wget "http://sourceforge.jp/frs/redir.php?m=jaist&f=%2Flinux-ha%2F45714%2Fheartbeat-2.1.4-1.rhel5.x86_64.RPMS.tar.gz"
  3. tar xvfz heartbeat-2.1.4-1.rhel5.x86_64.RPMS.tar.gz
  4. cd heartbeat-2.1.4-1.rhel5.x86_64.RPMS
  5.  
  6. yum install PyXML lm_sensors
  7. rpm -ivh heartbeat-2.1.4-1.x86_64.rpm pils-2.1.4-1.x86_64.rpm stonith-2.1.4-1.x86_64.rpm

cib.xml編集ツール

 1. テンプレート作成
 2. csvファイル作成
 3. hb_cibgenコマンド実行 -> xmlファイル生成
 • ダウンロード: ダウンロード - Linux-HA Japan - SourceForge.JP
 • インストール
  1. wget "http://sourceforge.jp/frs/redir.php?m=iij&f=%2Flinux-ha%2F44466%2Fhb-cibgen-1.03-1_1-noarch.zip"
  2. unzip hb-cibgen-1.03-1_1-noarch.zip
  3. rpm -ivh hb-cibgen-1.03-1.noarch.rpm

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2013-07-02 (火) 05:00:02 (1876d)