comm: ソート済みの2ファイルを比較して差分を表示

cat file1.txt
aaa
bbb
ccc

cat file2.txt
aaa
ccc
ddd

# カラム1: file1にのみ存在
# カラム2: file2にのみ存在
# カラム3: file1, file2に共通
comm file1.txt file2.txt
        aaa
bbb
        ccc
    ddd

# file1のみに存在する部分を表示
comm -23 file1.txt file2.txt
bbb

# file2のみに存在する部分を表示
comm -13 file1.txt file2.txt
ddd

# file1とfile2で共通する部分を表示
comm -12 file1.txt file2.txt
aaa
ccc

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2018-11-16 (金) 17:20:04